Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketing, nabídek, informací o hotelu a jeho aktivitách. Sbjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů

COOKIES
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
Táto stránka obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Jánošíkova družina s.r.o., využíva súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies") .

Webové portál a stránka prevádzkovaná Penzión Jánošíkov dvor používa súbory cookies. Tieto súbory uložené v koncovom zariadení (ďalej len „prehliadač") návštevníka webových stránok (ďalej len „užívateľ") nám pomáhajú poskytovať lepšie služby a relevantnejší obsah.

Používaním stránky prevádzkovanej Penziónom Jánošíkov dvor vyjadrujete súhlas s použitím cookies podľa nastavenia v prehliadači užívateľa.

Ak navštívite našu webovú stránku a vo vašom prehliadači máte povolené používanie cookies, považujeme to za súhlas s používaním súborov cookies ako aj našich zásad používania súborov cookies.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané a ukladané pri návšteve webových stránok do koncového zariadenia užívateľa. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas expirácie a samotný obsah, v ktorom si webové stránky ukladajú potrebné informácie. Pri ďalšej návšteve užívateľa na stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookie na server prevádzkovateľa, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Tieto súbory nepoškodzujú vaše koncové zariadenie. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookies súbore pred ich zneužitím a zamedziť k ním prístup iných webových stránok, ako tých, ktoré cookie súbor vytvorili. Užívateľ je zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookies v bezpečí.

Prečo používame cookies?

Cookies používame za účelom zlepšovania našich služieb, zobrazovania relevantných informácii a ponúk, ako aj prispôsobovania sa vašim požiadavkám. Na stránke prevádzkovanej Penziónom Jánošíkov dvor môžu byť využívané dočasné alebo trvalé cookies súbory. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým ste prítomní na našich stránkach. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookie uložené vo vašom prehliadači závisí od typu súborov cookie ako aj od nastavenia vášho prehliadača.

Na webových stránkach Penziónu Jánošíkov dvor používame niekoľko typov súborov cookies:

Základné súbory cookie
Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku našej webovej stránky. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webového portálu a stránky Jánošíkovho dvora. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú návštevník na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty), apod.

Štatistické súbory cookie
Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako používate našu webovú stránku. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používanosti našej stránky, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov, apod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky našich návštevníkov.

Prevádzkové súbory cookie
Tieto súbory cookie nie sú nevyhnutné. Vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť našej stránky. V tomto prípade sa jedná napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie našej stránky, výber vašej lokality, zmeny rozloženia obsahu stránky, tak aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve na našej stránke.

Súbory cookie reklamných systémov
Tieto súbory cookie využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našej stránke, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na našich stránkach, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.

Súbory cookie tretích strán
Na webovej stránke Penziónu Jánošíkov dvor môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že v našej stránke je vložených obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našej stránky si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy užívateľa na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na koncovom zariadení užívateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole Penziónu Jánošíkov dvor. Jedná sa napríklad o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na efektívnu marketingovú komunikáciu Penziónu Jánošíkov dvor. Nástroje od partnerov ako napr. Facebook, Twitter, Youtube apod. Jánošíkova družina s.r.o. ako prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookie súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa prosím so zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.

Nastavenia používania cookies môžete zmeniť vo vašom prehliadači

Spôsob používania súborov cookies si môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača resp. koncového zariadenia. Na trhu je dostupných veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookies. Toto nastavenie si môže užívateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookies v prehliadači zakáže pre všetky stránky, alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si užívateľ môže nastaviť, aby ho prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookie upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity

Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii „Pomoc" každého prehliadača. Tieto nastavenie je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate k prístupu na internet.

Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookie vo vašom prehliadači rešpektujeme. V takomto prípade však negarantujeme správnu funkčnosť webového portálu a stránky Penziónu Jánošíkov dvor.

Vydavatel/ Název cookieTypTrvanlivostPopis
php
(PHPSESSID)
Essentialmůže se lišit
Google Analytics
(_ga,_gid,_gat_gtag_.*)
Analytical, Trackingpersistent
persistent
persistent
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.

Nastavenie cookies

Nasledujúcim nastavením môžete upraviť aké súbory cookie sa budú používať na tejto stránke.

Nutné cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre váš pohyb po webovej stránke a využívanie všetkých funkcií, napr. nastavenie preferencií súkromia, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Bez týchto cookies by nebolo možné riadne poskytovať služby požadované pri používaní našej stránky. Nevyhnutne nutné cookies nevyžadujú súhlas užívateľa podľa príslušných právnych predpisov. Môžete si tiež nakonfigurovať webový prehliadač a nevyhnutné súbory cookies zablokovať, avšak následne sa môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie stránky tak, ako by ste chceli.

Štatistické súbory cookies

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našich stránok. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré najmenej, a vidieť, ako sa návštevníci na webe pohybujú, čo nám pomáha optimalizovať váš zážitok. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme môcť používať vaše údaje týmto spôsobom.

Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies (nazývané aj cielené alebo reklamné cookies) sa používajú na zobrazovanie reklám na stránkach tretích strán, ktoré by viac zodpovedali vašej osobe a vašim záujmom. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu prezretí reklám a merania účinnosti reklamných kampaní.