{ goto }Obsah | Hlavné menu | Päta

Zpět na seznam článků

Sociálny fond a dovolenka.

Na úvod tohto článku si povedzme pár nevyhnutných faktov o tom, čo je sociálny fond, prečo a ako sa tvorí, aby sme mohli konkretizovať jeho výhodné použitie na regeneráciu pracovných síl.

FAKT 1 :

Každý zamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond, ak zamestnáva čo i len jedného zamestnanca na pracovný, resp. služobný pomer a bez ohľadu na to, či bol založený za účelom dosahovania zisku, alebo nie. V prípade pracovného resp. služobného pomeru nie je dôležité, či je dohodnutý na dobu určitú, neurčitú alebo či ide o hlavný alebo vedľajší pracovný pomer. Ak ale zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov len na základe dohody, povinnosť tvorby sociálneho fondu sa na neho nevzťahuje. Fond vytvára len z hrubých miezd zamestnancov, ktorých zamestnáva na základe pracovnej zmluvy.

FAKT2

Sociálny fond podľa §3 zákona č. 152/1994 Z.z o sociálnom fonde tvorí zamestnávateľ z povinného prídelu, ďalšieho prídelu a ďalších zdrojov.

Povinný prídel - tvorí vo výške 0,6% až 1% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Ďalší prídel – a) vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborová organizácia, najviac vo výške 0,5% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom za kalendárny rok.

FAKT3

Zamestnávateľ môže v rámci svojej sociálnej politiky poskytovať zamestnancom podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. zo sociálneho fondu nasledovné prostriedky:

- na stravovanie nad rozsah Zákonníka práce

- na dopravu do zamestnania a späť

- na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily

- na účasť na kultúrnych a športových podujatiach

- zdravotnú starostlivosť

- sociálnu výpomoc a pôžičky

- doplnkové dôchodkové sporenie, okrem príspevku, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov

Prečo použiť prostriedky z fondu na úhradu dovolenky pre svojich zamestnancov?

Tu je odpoveď veľmi jednoduchá – pracujúci človek si potrebuje aspoň raz do roka oddýchnuť a načerpať nové sily, čo mu umožňujú dni voľna určené zákonom, no je dobré, ak tento čas strávi mimo svojho každodenného prostredia, niekde, kde sa nemusí starať o domácnosť, stravu, jednoducho, kam ujde od rutiny.  A v tomto mu jeho zamestnávateľ môže výrazne pomôcť práve peniazmi zo sociálneho fondu. Prípadne sa firma rozhodne vzdelať zamestnancov a zorganizovať školenie, ktorý bude zároveň aj zábavou a relaxom.

Príklad 1:

Firma naakumulovala dostatok financií do sociálneho fondu a ku koncu roka sa rozhodne odmeniť prácu a prínos svojich zamestnancov a tak hľadá ideálnu možnosť vyčerpať prostriedky zo sociálneho fondu tak, aby nemusela platiť dane a odvody z tejto mimoriadnej odmeny. Ako miesto pre oddych si vybrala penzión Jánošíkov dvor v Zázrivej. Na osobu vypočítala možnosť minúť 250 € zo sociálneho fondu. Čiže firma nakúpi za vopred dohodnutých podmienok pobytové poukazy priamo od penziónu Jánošíkov dvor, ktoré zamestnanci dostanú do rúk a môžu si ich v priebehu roka vyčerpať aj spolu s rodinnými príslušníkmi.

Príklad 2:

Spoločnosť sa rozhodne zorganizovať školenie zamerané na zlepšenie komunikácie medzi svojimi zamestnancami. Prenajme si Jánošíkov dvor na 3 dni, spolu so stravou, ubytovaním a prenájmom školiacich miestností s vybavením a vyplatí účet z peňazí sociálneho fondu školiacemu zariadeniu.

V oboch prípadoch ide vlastne o príjmy, ktoré sú oslobodené od dane. To znamená, že ak zamestnávateľ poskytne plnenie zamestnancovi zo sociálneho fondu, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie je predmetom dane alebo je oslobodené od dane, plnenie sa nezdaňuje. Pre zamestnanca je to nepeňažný príjem, a tak je oslobodený aj od odvodov.

Z tohto plynie jednoznačná výhoda pre zamestnávateľa i zamestnanca, ak sú prostriedky použité práve na rekreáciu, či doškoľovanie zamestnancov. Firmy by preto práve ku koncu roka nemali váhať tieto peniaze použiť, aby tak zabezpečili oddych svojim „pracantom“ na rok budúci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— ———

———
  • cs
———
———
Bohu dušu a mne dukáty!!!